Konspekt lekcji ekologicznej

Temat: Lasy na kuli ziemskiej-ich znaczenie gospodarcze i problem nadmiernej eksploatacji

Cel ogólny

Poznanie roli lasów w utrzymaniu atmosfery w dobrym stanie, ich znaczenia gospodarczego jako źródło surowca do rozwoju przemysłu:

Celulozowo- papierniczego, chemicznego, budowlanego, farmaceutycznego i meblarskiego oraz pojawiających się problemów z ich nadmierną eksploatacją.

Zakładane rezultaty zajęć

Uczeń wie:

- gdzie występują największe skupiska lasów na kuli ziemskiej

- jakie korzyści daje las człowiekowi,

- co to jest: tajga, las tropikalny, rabunkowa działalność,

-jakie produkty w życiu codziennym są wynikiem eksploatacji lasów Uczeń rozumie

- dlaczego lasy określa się mianem „płuc Ziemi"

- w jaki sposób człowiek eksploatuje wybrane obszary leśne w różnych regionach świata,

- na czym polega racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody, dlaczego rozmieszczenie lasów na kuli ziemskiej jest nierównomierne.

Uczeń potrafi:

- opisać rolę lasów w utrzymaniu środowiska naturalnego, a w szczególności atmosfery w dobrym stanie,

- wskazać skutki nadmiernej eksploatacji lasów na wybranych przykładach,

- wskazać sposoby zapobiegania nadmiernej wycince lasów.

 

Przebieg zajęć

1.Wprowadzeniem do zajęć będzie odczytanie wiersza Jana Kochanowskiego „ Na lipę" lub innego utworu mówiącego w sposób poetycki o pięknie i znaczeniu drzew, lasów czy ogólnie roślinności.

2.Przeprowadzenie metodą burzy mózgów rozważania na temat korzyści, jakie daje człowiekowi las.

Zadanie l Obok strzałek wpisz korzyści jakie daje nam las.

Pogadanka z uczniami na temat obszarów o największym zalesieniu na kuli ziemskiej z równoczesnym określeniem typu formacji roślinnej i podstawowych gatunków rośli/wchodzących w jej skład.

 

Zadanie 2 Na podstawie dostępnych informacji uzupełnij tabelkę :

Typ formacji

 

Miejsce występowania

 

Podstawowe gatunki roślin

 

Sposób eksploatacji

 

Las tropikalny

 

 

 

 

 

 

 

tajga

 

 

 

 

 

 

 

dżungla

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 3 Obok wykresów ilustrujących stopień lesistości wpisz nazwę państwa:

Polska - 28%, Brazylia -58% Australia -14%, Egipt - 0% .

………………………

………………………

………………………

………………………

 

4.Rozmowa z uczniami na temat eksploatacji lasów na świecie i jej związków z gospodarczą działalnością człowieka.

Zadanie 4

Wymień skutki nadmiernej eksploatacji lasów na świecie

(pomysły uczniowie zapisują na tablicy)

 

Zadanie 5

Obok określeń wpisz odczucia jakie towarzyszyć będą drzewu, jeżeli znajdzie się ono w takiej sytuacji:

A) Praca drwali

B) Lekki wietrzyk

C)Burza z piorunami

D)Pierwsze wiosenne dni

 

5. Metodą dywanika pomysłów rozwiązanie problemu: co zrobić, żeby zapobiec całkowicie lub ograniczyć degradacje lasów na Ziemi

 

 

Zadanie 6

Uzupełnij diagram kołowy.

Informacje do wpisania w diagram :

Zalesienie nieużytków, surowiec energetyczny, artykuł używany w budownictwie, stosowanie środków ochrony roślin, wykorzystanie w przemyśle, przedmiot handlu, działania ekologów, przecinki leśne -ochrona przed pożarem.

 

 

 

6.Podsumowanie

W postaci wspólnego zredagowania listu do człowieka, który jest głównym źródłem zagrożenia. Autorem listu będzie drzewo, w którego postać i odczucia musza się wcielić uczniowie.