W  ramach Zielonego Patrolu Gimnazjum nr 7 ,

oraz patrol nr 17, podjęły do realizacji poniżej podane   działania:

 

1. Udział uczniów szkoły w ogólnopolskich akcjach Dni Ziemi, Sprzątanie Świata

2. Udział uczniów w konkursach ekologicznych organizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska, organizacje pozarządowe i inne jednostki.

3. Organizacja zbiórki surowców wtórnych w szkole ( baterie).

4. Organizacja szkolnych konkursów ekologicznych.

5. Posiadanie przez szkołę własnej witryny internetowej uwzględniającej zagadnienia związane z ochroną środowiska.

6. Organizacja wycieczek i rajdów przyrodniczych.

7. Prowadzenie zajęć terenowych na przyrodniczych ścieżkach dydaktycznych.

8. Redagowanie przez młodzież gazetki szkolnej uwzględniającej tematykę związaną z ochroną środowiska.

9. Utrzymanie czystości wokół miejsc pamięci narodowej znajdujących się w okolicy szkoły lub na wybranym terenie miasta do opieki.

10. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody i środowiska, współpraca z lokalnymi grupami społecznymi na rzecz środowiska rozbudzanie zainteresowań stanem środowiska w najbliższym otoczeniu).

11. Realizacja systematycznych działań podnoszących estetykę i czystość terenu wokół szkoły i okolic.

12.Zapoznanie się z formami ochrony przyrody w mieście, poznawanie walorów przyrodniczych wybranych do opieki terenów miasta, ustalanie składu gatunkowego występujących tam roślin i możliwości ich ochrony gatunkowej, otoczenie opieką naturalnych stanowisk roślin, obiektów przyrody nieożywionej i drzew pomników przyrody, opis zmienności przyrody w różnych porach roku.

13. Ustalanie składu gatunkowego zwierząt występujących na wybranym do opieki terenie i możliwości ich ochrony gatunkowej, tworzenie korzystnych warunków dla gniazdowania ptaków oraz opieka nad zwierzętami (w szczególności bezdomnymi i dzikimi), podejmowanie działań związanych z pomocą zwierzętom w czasie zimy.

14. Zapoznanie się z cechami charakterystycznymi dolin rzecznych, rzek, cieków wodnych występujących na wybranym do opieki terenie, ewidencja źródeł ich zanieczyszczeń, prowadzenie badań czystości wód, określanie stopnia ich zanieczyszczenia, zapoznawanie się z procesami uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków.

15. Ewidencjonowanie na wybranym do opieki terenie miasta miejsc nielegalnych składowisk odpadów stanowiących zagrożenie dla środowiska, wpajanie zasad prawidłowego postępowania z odpadami wytwarzanymi w gospodarstwach domowych, zachęcanie do dbałości o ład i porządek we własnym otoczeniu.

16. Inicjowanie zaangażowania lokalnych społeczności w kreowanie zrównoważonego rozwoju miasta, praca z grupami społecznymi, rozbudzanie zainteresowań stanem środowiska w najbliższym otoczeniu.

17. Ocena stanu środowiska i krajobrazu na podstawie przeprowadzonych badań oraz opis wpływu działań człowieka na wybranym do opieki terenie (działania negatywne i pozytywne). Zapoznanie się z walorami krajobrazu kulturowego oraz atrakcyjnymi wglądami widokowymi występującymi na terenie wybranym do opieki.